Hotel Pension Appartementen de Gasterei Winterberg

Algemene Voorwaarden

Pension de Gasterei

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Pension de Gasterei maakt u erop attent dat door u gemaakte reserveringen juridisch bindend zijn. Een herroepingsrecht (de zogenaamde bedenktijd) van 14 dagen is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Pension de Gasterei.

 1. TOEPASSING:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle faciliteiten die door Pension de Gasterei worden verhuurd.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘huurder’ en ‘u’ bedoeld degene die met Pension de Gasterei een overeenkomst sluit met betrekking tot de huur/gebruik van een huurwoning en/of een hotelkamer. De term ‘gebruiker’ (hierna ook wel gast genoemd) identificeert de huurder en de door hem aangewezen personen die de woning van de huurder huren

Gebruik maken van de huurwoning en/of de hotelkamers en/of andere faciliteiten.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Pension de Gasterei wijst alle andere algemene voorwaarden waarnaar u verwijst van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. RESERVERINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN CONTRACTEN

2.1 Pension de Gasterei accepteert alleen reserveringen van personen die minimaal 18 jaar oud zijn. Reserveringen gemaakt door minderjarigen zijn ongeldig.

2.2 Pension de Gasterei behoudt zich het recht voor om afwijkende reserveringen, met name van groepen, zonder rechtvaardiging te weigeren of bepaalde voorwaarden aan hen op te leggen.

2.3 Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag stuurt Pension de Gasterei u binnen 14 dagen een bevestiging met een aanbetalingsbedrag. U dient deze direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele afwijkingen dienen direct aan Pension de Gasterei te worden gemeld.

2.4 Indien u 14 dagen na de reserveringsaanvraag niet in het bezit bent van een bevestiging/factuur, neem dan direct contact op met de afdeling reserveringen, anders kunt u de reservering niet claimen.

2.5 De overeenkomst tussen u en Pension de Gasterei komt tot stand op het moment dat Pension de Gasterei de reservering aan u heeft bevestigd.

2.6 Het contract regelt de verhuur van huurwoningen en/of hotelkamers en/of andere vrijetijdsvoorzieningen. Het is dus een contract van beperkte duur.

3. WIJZIGINGEN VAN HET CONTRACT

3.1 Indien u na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de overeenkomst wilt aanbrengen, is Pension de Gasterei niet verplicht deze te accepteren. Pension de Gasterei kan naar eigen inzicht beslissen of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. Het accepteren van dergelijke wijzigingen door het hotel kan worden gekoppeld aan de voorwaarde dat u redelijke wijzigingskosten betaalt.

3.2 Indien u een deel van dit contract wilt herroepen nadat een contract tot stand is gekomen, zijn de herroepingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 13 van toepassing.

3.3 Indien Pension de Gasterei een door u gemaakte reservering met betrekking tot de kamer of het type en/of ligging van de hotelkamer/vakantiewoning moet wijzigen, kan het hotel een eigen alternatief aanbieden.

 1. NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT

4.1 Het is huurder en overige gebruikers niet toegestaan het gehuurde en/of de hotelkamers, onder welke naam en om welke reden dan ook, te gebruiken aan een ander dan in de overeenkomst genoemd, tenzij dit schriftelijk met de pensionhouder is overeengekomen.

4.2 Huurder is verplicht op het inschrijfformulier alle namen van de overige gebruikers van het gehuurde en/of hotelkamer te vermelden.

4.3 Tot aan de aanvang van de reis kunt u derden verzoeken de rechten en plichten uit de overeenkomst over te nemen. U en de nieuwe huurder zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de reissom en de bijkomende kosten. In dit geval kan een forfaitair bedrag van 30 EUR worden geraamd voor de administratieve werkzaamheden en de bijbehorende kosten

 1. PRIJZEN

5.1 U bent aan Pension de Gasterei de overeengekomen huurprijs verschuldigd zoals vermeld in de reserveringsbevestiging en factuur.

5.2 Kortingen en/of speciale aanbiedingen kunnen niet meer worden verleend nadat de boeking is gemaakt.

5.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW.

5.4 Als de btw en/of toeslagen (zoals toeristenbelasting) na het sluiten van het contract en de aanvang van de reis meer dan vier maanden later stijgen als gevolg van gewijzigde wettelijke regelingen, dan stijgt hetzelfde percentage als de btw verhoging en/of toeslagen (zoals bijv. toeristenbelasting) de reisprijs; Pension de Gasterei past deze verhoging uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de reis toe.

 1. EXTRA KOSTEN

6.1 De bijdrage in de toeristenbelasting wordt bepaald door de betreffende gemeente/stad. U bent/Huurder is principieel verplicht om aan Pension de Gasterei het door de betreffende gemeente/stad geldende tarief van de toeristenbelasting te betalen.

 1. BETALINGEN

7.1 Bij reservering van een hotelkamer is 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging een aanbetaling van 50% van de totale prijs verschuldigd.

7.2 Indien een reservering binnen 30 dagen voor aankomst wordt gemaakt, dient 50% van de totale prijs direct te worden betaald. Indien het openstaande bedrag bij aankomst in het pension nog niet op de bankrekening van Pension de Gasterei is bijgeschreven, dient het (resterende) bedrag direct ter plaatse te worden voldaan. Bij gebreke van betaling conform het bovenstaande is het Pension de Gasterei toegestaan het gebruik van het gehuurde te weigeren.

7.3 Indien de aan u gefactureerde bedragen niet tijdig worden betaald, bent u direct na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. Indien de betaling niet (tijdig) plaatsvindt, behoudt Pension de Gasterei zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. In dit geval bent u aansprakelijk voor eventuele schade die Pension de Gasterei lijdt of daardoor veroorzaakt zal lijden; dit is inclusief alle kosten die Pension de Gasterei maakt in verband met uw reservering en annulering. Voor eventuele annuleringskosten wordt verwezen naar het bepaalde onder artikel 13.

7.4 Pension de Gasterei heeft te allen tijde het recht, om welke rechtsgrond dan ook, vorderingen op u te verrekenen met de bedragen die u om welke rechtsgrond dan ook heeft betaald.

 1. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde hotelkamer kan vanaf 15.30 uur op de in de reserveringsbevestiging vermelde overeengekomen aankomstdatum worden bewoond. De hotelkamer dient op de in de reserveringsbevestiging overeengekomen vertrekdag om 10.30 uur te zijn verlaten.

8.2 Indien u het contract met Pension de Gasterei voor een langere periode dan de overeengekomen periode wenst voort te zetten en Pension de Gasterei hiermee instemt, is Pension de Gasterei te allen tijde gerechtigd om voor u een andere hotelkamer te kiezen.

8.3 Indien de gast het gebruik van het gehuurde en/of de hotelkamer en/of enige andere voorziening beëindigt voordat de overeengekomen datum vermeld op de reserveringsbevestiging is verstreken, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom. prijs en/of de kosten door Pension de Gasterei. Je moet een reisverzekering hebben

en voldoet aan de eisen van de verzekeringsmaatschappij, kunt u een claim voor vroegtijdig vertrek indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

 1. HUISREGELS

9.1 Alle gasten zijn verplicht zich te houden aan de door Pension de Gasterei vastgestelde huisregels. De huisregels vind je in je hotelkamer.

9.2 Volgens de openbare regelgeving zijn gasten verplicht zich op verzoek te legitimeren bij registratie. Indien de gasten zich niet kunnen legitimeren, kan Pension de Gasterei besluiten de gasten niet te huisvesten.

9.3 Elke hotelkamer mag worden bewoond door maximaal het aantal personen dat staat vermeld op de door Pension de Gasterei gemaakte reservering voor de betreffende hotelkamer.

9.4 Pension de Gasterei behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de openingstijden. Met het oog op noodzakelijke onderhoud staan de gasten toe dat er tijdens hun verblijf onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan hun hotelkamer of andere faciliteiten.

9.5 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde regels en/of de huisregels op zodanige wijze dat de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst gerechtvaardigd is en/of in geval van niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel dienaangaande, heeft Pension de Gasterei het recht de huurder en iedere andere gebruiker onmiddellijk van het terrein te verwijderen. In dit geval behoudt Pension de Gasterei het recht op de huur, maar moet de waarde van de bespaarde kosten en de voordelen die het hotel behaalt door de ongebruikte service voor andere doeleinden te gebruiken, compenseren.

9.6 Indien de directie van het pension een ernstig vermoeden heeft dat de huurder van een hotelkamer onrechtmatig handelt en/of de openbare orde en/of goede zeden schendt, is de directie van het pension bevoegd zich toegang te verschaffen tot de hotelkamer.

 1. HUISDIEREN

10.1 Huisdieren zijn over het algemeen niet toegestaan.

10.2 Uitzondering zijn dieren die nodig zijn voor assistentie (geleidehonden).

11. GEBRUIK VAN HET HUURGOED; INVENTARIS

11.1 De huurder en/of gebruiker en degenen die de huurder vergezellen is/zijn persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van de regels van zijn kant en zijn metgezellen binnen en in de nabijheid van het gehuurde en/of de hotelkamer en/of andere voorzieningen in het hotel voor het gebruik van de hotelkamer en de daarbij behorende inventaris.

11.2 Daarnaast is huurder altijd persoonlijk aansprakelijk voor schade ontstaan door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van de inventaris en/of hotelkamer, tenzij huurder kan aantonen dat de schade niet aan hem, andere gebruikers of metgezellen is toe te rekenen. Schade waarvoor de huurder aansprakelijk is, dient onmiddellijk door Pension de Gasterei te worden gemeld en ter plaatse te worden vervangen.

 1. INTERNETGEBRUIK

12.1 Pension de Gasterei biedt gebruikers en hun begeleiders internettoegang via WiFi-netwerken in het hele pension.

12.2 Pension de Gasterei stelt huurder niet de voor internetgebruik benodigde hard- en software ter beschikking. De huurder dient alle hiervoor benodigde hard- en software zelf mee te nemen. Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de instellingen, randapparatuur en de aansluitingen ter ondersteuning daarvan alsmede voor maatregelen ter beveiliging van de computer of het besturingssysteem. In het bijzonder is het zijn verantwoordelijkheid om zijn computer uit te rusten met de nieuwste virusprogramma’s of een firewall.

12.3 Pension de Gasterei is niet aansprakelijk voor financiële schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van netwerkstoringen. Een eventuele bestaande wettelijke aansprakelijkheidsregeling ten gunste van Pension de Gasterei die verder gaat, wordt niet beperkt. Artikel nr. 18 van deze algemene voorwaarden blijft onaangetast door zin 1 van artikel 12.3.

12.4 De huurder/gebruiker en zijn begeleider dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en gewetensvol internetgebruiker mag worden verwacht; ze moeten zich bij elk internetgebruik houden aan de wettelijke bepalingen. Met name de huurder/gebruiker en zijn begeleider dienen zich te onthouden van handelen

die auteursrechten of andere beschermde rechten van derden schenden of die de goede zeden schenden. De huurder wordt er in het bijzonder op gewezen dat het gebruik van sites voor het delen van bestanden voor het illegaal downloaden van muziek- of films strafbaar kan zijn en dat vorderingen tot schadevergoeding door de rechthebbende tegen de

Huurder en zijn metgezel kunnen triggeren. Pension de Gasterei wijst er nadrukkelijk op dat dit slechts één voorbeeld is van een mogelijke inbreuk en dat rechtsovertredingen ook op andere manieren kunnen plaatsvinden.

12.4 De huurder/gebruiker en zijn begeleider dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en gewetensvol internetgebruiker mag worden verwacht; ze moeten zich bij elk internetgebruik houden aan de wettelijke bepalingen. Met name de huurder/gebruiker en zijn begeleider dienen zich te onthouden van handelen

die auteursrechten of andere beschermde rechten van derden schenden of die de goede zeden schenden. De huurder wordt er in het bijzonder op gewezen dat het gebruik van sites voor het delen van bestanden voor het illegaal downloaden van muziek- of films strafbaar kan zijn en dat vorderingen tot schadevergoeding door de rechthebbende tegen de

Huurder en zijn metgezel kunnen triggeren. Pension de Gasterei wijst er nadrukkelijk op dat dit slechts één voorbeeld is van een mogelijke inbreuk en dat rechtsovertredingen ook op andere manieren kunnen plaatsvinden.

12.5 Indien een wetsovertreding of ander misbruik van de internettoegang door de huurder of zijn begeleider wordt ontdekt of vermoed, heeft Pension de Gasterei het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot internet geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

12.6 De huurder wordt erop gewezen dat hij jegens de benadeelde aansprakelijk is voor alle overtredingen van de wet in verband met het gebruik van internet, ook die begaan door de huurder/gebruiker en hun begeleiders. Indien Pension de Gasterei door de benadeelde partij wordt geclaimd wegens handelingen van de huurder of zijn begeleiders, dient de huurder Pension de Gasterei schadeloos te stellen.

 1. ANNULERINGSKOSTEN

13.1 Bij annulering van een reservering worden annuleringskosten in rekening gebracht. Bij een annulering vanaf 7 dagen na de reservering tot de 8e dag voor de dag van aankomst bedragen deze kosten doorgaans 50% van de totale kosten. Bij annulering 7 dagen voor aankomst bedragen de kosten 100%

13.2 Verschijnt u niet binnen 24 uur voor de afgesproken aankomstdatum zonder nadere berichtgeving, dan wordt uw afwezigheid beschouwd als een non-show. De kosten van een no-show zijn de totale kosten.

 1. OVERMACHT EN WIJZIGING

14.1 Indien Pension de Gasterei door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, kan Pension de Gasterei u binnen 14 dagen na kennisname van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen een alternatief aanbod doen (voor een andere kamer/periode etc.).

14.2 Van overmacht aan de zijde van Pension de Gasterei is sprake indien de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Pension de Gasterei. Denk hierbij aan oorlogsgevaar, stakingen, blokkades, branden, overstromingen en andere ongeregeldheden en incidenten.

14.3 U heeft het recht het vervangende aanbod af te wijzen. Als u het vervangende aanbod afwijst, moet u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het vervangende aanbod aangeven. Pension de Gasterei heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of restitutie van de huurprijs/het reeds betaalde deel van de huurprijs. Pension de Gasterei is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding.

 1. BEINDIGING

15.1 Pension de Gasterei heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers tijdens de reservering onvolledig en/of onjuist zijn verstrekt en deze gegevens ondanks een waarschuwing zal. In dit geval heeft het pensioen recht op vergoeding van de schade veroorzaakt door het voortijdig beëindigen van het contract.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Pension de Gasterei aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van of aan voorwerpen of personen van welke aard dan ook die ontstaan tijdens of als gevolg van uw verblijf in Pension de Gasterei.

16.2 Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gederfd reisplezier of uit bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade is principieel uitgesloten. Pension de Gasterei aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op schade bestaat uit een reisverzekering en/of een reisannuleringsverzekering of enige andere verzekering.

16.3 Pension de Gasterei is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of tekortkomingen in dienstverlening door derden.

16.4 De aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.000,- per huurder/gebruiker per verblijf.

16.5 U bent aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de huurwoning en/of de hotelkamer en/of de eigendommen van Pension de Gasterei die door u en/of andere gebruikers wordt veroorzaakt tijdens het gebruik, ongeacht of dit het gevolg is van een handelen of nalaten van u en/of derden die zich met uw toestemming op het hotelterrein bevinden. Dit geldt niet voor eventuele onrechtmatige daad van de gebruikers en/of derden.

16.6. U vrijwaart Pension de Gasterei van alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van een handelen of nalaten van u, andere gebruikers, uw medereizigers of derden die zich met uw toestemming op het hotelterrein bevinden.

16.7 De aansprakelijkheid van Pension de Gasterei is principieel uitgesloten voor alle niet-contractuele schadeclaims.

16.8 Pension de Gasterei is niet aansprakelijk voor geluidsoverlast van derden of andere gasten.

16.9 De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit hoofdelijke verplichtingen die zijn gebaseerd op een nalatig plichtsverzuim door Pension de Gasterei of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van Pension de Gasterei. Verder gelden deze aansprakelijkheidsbeperkingen niet in geval van overige schade door grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door Pension de Gasterei of door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend lasthebber van Pension de Gasterei.

 1. KLACHTEN

17.1 Ondanks alle inspanningen van Pension de Gasterei kan het voorkomen dat u een terechte klacht heeft over uw verblijf. U dient deze klacht eerst direct en ter plaatse te melden. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, heeft u de mogelijkheid uw klacht uiterlijk een maand na vertrek uit het hotel schriftelijk in te dienen bij: Pension de Gasterei, Am Dorfgarten 4 59955 Winterberg; mail@degasterei.de. Indien ook dit niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie. Deze periode geldt ook voor:

de registratie van onrechtmatige vorderingen. Uw klacht wordt met de grootste zorg behandeld. Anders vervallen alle contractuele vorderingen binnen een jaar.

 1. REISDOCUMENTEN

18.1 U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u op uw reisbestemming over de geldige reisdocumenten beschikt. Pension de Gasterei is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet hebben van de juiste reisdocumenten.

 1. PRIVACYBELEID

19.1 Persoonsgegevens zijn nodig voor ons gastenbeheer. De database wordt gebruikt voor de administratie van onze gasten.

19.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen als de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan betekenen dat u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten of een deel van onze diensten. U heeft het recht om ons te vragen u te laten weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

De gegevens kunnen worden gebruikt voor informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten, ook in combinatie met interessante gegevens van andere bedrijven. Indien u de ontvangst van interessante aanbiedingen niet op prijs stelt in de informatie van Pension de Gasterei, kunt u ons dat laten weten: Pension de Gasterei,

Am Dorfgarten 4, 59955 Winterberg.

 1. ALGEMEEN

20.1 Pension de Gasterei verstuurt uw correspondentie digitaal, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

20.2 Pension de Gasterei is niet gebonden aan kennelijke (typ)fouten.

20.3 Met deze algemene voorwaarden komen alle voorgaande publicaties te vervallen.